Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují smluvní podmínky mezi Yage organics s.r.o., Šmeralova 130/5, 17000 Praha 7, identifikační číslo: 05353921, (dále jen "prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na www.yageorganics.com nebo www.yageorganics.cz. V souladu s ustanoveními § 1751 (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen "nákup") uzavřenou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. E-shop je provozován prodávajícím na internetových stránkách umístěných na adrese www.yageorganics.com nebo www.yageorganics.cz (dále jen "internetová stránka"), zatímco dohody jsou prováděny prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen "webové rozhraní").

 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupních smluv. Kupní smlouva a obchodní podmínky vyhotovené v českém jazyce mají vždy přednost. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Uživatelský účet

Na základě registrace jednotlivého kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (takový účet dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně přesně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatelů prodejce.

 Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: adrese doručení, jméně, příjmení, telefonu čí identifikační údaje obchodní společnosti.

V případě, že po uzavření kupní smlouvy nastane situace, kdy se pro Prodávajícího stane objektivně nemožným Zboží dodat, zavazuje se o tom Prodávající Kupujícího neprodleně informovat a do 10 pracovních dnů vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu za Zboží.

 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím výše uvedených komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy na dálku.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce;

• bankovním převodem na účet prodávajícího;

• společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží uvedením variabilního symbolu platby. V případě takové platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ustanovení § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží/výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Společnost formou jednostranného právního jednání (e-mailem na info@yageorganics.com). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty odeslat e-mailem na adresu info@yageorganics.com. Emailem pak zákazník obdrží i adresu pro zaslání zboží zpět. Adresa provozovatele webu neslouží k zasílání zboží zpět.

 Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží máte povinnost kontrolovat stav zásilky, jako například poškození krabice, neporušenost pásky apod. Máte povinnost odmítnout převzetí neúplné či poškozené zásilky. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného Zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku nám neprodleně oznámíte, sepíšete s dopravcem škodní protokol a tento nám co nejdříve, nejpozději do 24 hodin v elektronicke podobě zašlete. Pokud je Vaše převzetí zásilky stvrzeno Vaším podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůžeme brát zřetel. Nepřevezmete-li si Zboží při dodání, jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/denně a máme také právo od kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochranu vašich osobních údajů - jste-li fyzickou osobou - je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Přijetím těchto podmínek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů: jméno a adresu, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo (dále jen "osobní údaje") a naše zpracování osobních údajů za účelem dosažení práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, za účelem vedení uživatelského účtu a zasílání informací a obchodních sdělení. Berete na vědomí, že jste povinni poskytnout své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce z webového rozhraní Obchodu) správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu a informovat nás o jakékoli změně vašich osobních údajů. Můžeme pověřit třetí stranu zpracováním osobních údajů jako zpracovatele. Bez předchozího souhlasu kupujícího nepředáme osobní údaje třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovanými prostředky nebo v tištěné podobě neautomatizovanými prostředky. Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli instruováni, že se jedná o dobrovolné zveřejnění osobních údajů. Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete nás nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo nás nebo zpracovatele požádat o nápravu situace. To může zejména zahrnovat blokování, opravu, doplnění nebo zničení osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, my nebo zpracovatel neprodleně napravíme vadný stav. Pokud my nebo zpracovatel nesplníme požadavky, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nás požádáte o informace o zpracování vašich osobních údajů, předáme vám tyto informace. Pro poskytnutí informací uvedených v předchozí větě máme právo požadovat přiměřenou náhradu nepřesahující náklady nezbytné k poskytnutí informací. Souhlasíte s tím, že budete dostávat informace týkající se našeho zboží, služeb nebo podnikání na vaši e-mailovou adresu a dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení na vaši e-mailovou adresu. 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.